Home BuzZTexX Product News & Activity Contact us Knowledge รับสมัครงาน Web Board

Maintenance & Service

                     บริษัท บัซเท็กซ์ จำกัด BuzZTexX CO., LTD.  ดำเนินงานทางด้านซ่อมบำรุงรักษา ปั๊ม วาล์ว และมอเตอร์อย่างครบวงจร  ทั้งการออกแบบใหม่  Overhaul และการ  Modify  หรือการ Upgrade   ปั๊มทุกชนิดและทุกประเภทอย่างครบวงจร   ซึ่งก็ยังรวมถึงการดัดแปลงแก้ไขแท่นปั๊มที่มีปัญหาหรือชำรุดเสียหาย   

             การดำเนินงานซึ่งจะตระหนักถึงในเรื่องของ การซ่อมแซมเป็นหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินความจำเป็นและยังเป็นการลดการนำเข้าของวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลในเชิงกล ( Mechanical seal )  ซึ่งจะมีราคาสูงถ้าหากเป็นสินค้าจากต่างประเทศ   ซึ่งเราจะช่วยตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดี   โดยการเน้นการซ่อมในลักษณะต่างๆ     เหล่านี้เองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในแผนกซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างมาก

                 

                    เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษางานทางด้านแมคคานิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ  Overhaul Pump การซ่อมชุดซีล สำหรับปั๊มทุกประเภท  การประกอบ   การติดตั้ง  การทำ Alignment   จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลดลงเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เรามีวิศวกรที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะบริการท่านได้เป็นอย่างดี   การควบคุมคุณภาพ   การตรวจสอบ     และการออกแบบอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด    และการดำเนินงานเป็นของคนไทยทั้งหมดเราจึงมั่นใจได้ว่า    ท่านจะได้รับบริการที่รวดเร็ว     และราคาที่ยุติธรรม      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศดังนั้นราคาจึงถูกกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศและคุณภาพมีการรับรองเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เราตระหนักถึงคุณภาพ    และความรวดเร็วในสิ่งที่ลูกค้าได้รับ

  

   
© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com